بازارها
بازار تغییر
تاریخچه بازار
قیمت (USDT) مقدار (ETH) زمان
- ETH
فروش اتریوم
قیمت
USDT
مقدار:
ETH

مجموع
USDT
برای معامله وارد شوید یا ثبت نام کنید
Minimum trade: 10 USDT
شرط قیمت
USDT
قیمت
USDT
مقدار:
ETH

مجموع
USDT
برای معامله وارد شوید یا ثبت نام کنید
Minimum trade: 10 USDT
مقدار:
ETH

مجموع
USDT
برای معامله وارد شوید یا ثبت نام کنید
Minimum trade: 10 USDT
- USDT
خرید اتریوم
قیمت
USDT
مقدار:
ETH

مجموع
USDT
برای معامله وارد شوید یا ثبت نام کنید
Minimum trade: 10 USDT
شرط قیمت
USDT
قیمت
USDT
مقدار:
ETH

مجموع
USDT
برای معامله وارد شوید یا ثبت نام کنید
Minimum trade: 10 USDT
مقدار:
USDT

مجموع
USDT
برای معامله وارد شوید یا ثبت نام کنید
Minimum trade: 10 USDT
سفارشات بازار
کل (USDT) مقدار (ETH) قیمت (USDT)
سفارش های شما
سمت بازار نوع تاریخ مقدار شرط قیمت پر شده عملیات