بازارها
بازار تغییر
تاریخچه بازار
قیمت (تومان) مقدار (LINK) زمان
- LINK
فروش لینک
قیمت
تومان
مقدار:
LINK

مجموع
تومان
برای معامله وارد شوید یا ثبت نام کنید
Minimum trade: 250000 TMN
شرط قیمت
تومان
قیمت
تومان
مقدار:
LINK

مجموع
تومان
برای معامله وارد شوید یا ثبت نام کنید
Minimum trade: 250000 TMN
مقدار:
LINK

مجموع
تومان
برای معامله وارد شوید یا ثبت نام کنید
Minimum trade: 250000 TMN
- تومان
خرید لینک
قیمت
تومان
مقدار:
LINK

مجموع
تومان
برای معامله وارد شوید یا ثبت نام کنید
Minimum trade: 250000 TMN
شرط قیمت
تومان
قیمت
تومان
مقدار:
LINK

مجموع
تومان
برای معامله وارد شوید یا ثبت نام کنید
Minimum trade: 250000 TMN
مقدار:
تومان

مجموع
تومان
برای معامله وارد شوید یا ثبت نام کنید
Minimum trade: 250000 TMN
سفارشات بازار
کل (تومان) مقدار (LINK) قیمت (تومان)
سفارش های شما
سمت بازار نوع تاریخ مقدار شرط قیمت پر شده عملیات